Samen wonen
op de grens van land en water
Dát is WoonAnders

Welkomstbrief

Published by

on

In deze welkomstbrief willen wij ons graag even voorstellen. Wij hopen u zo “een beetje bij te praten”, zodat u zo weinig mogelijk informatieachterstand heeft.

Het is goed om te weten dat aan dit project al heel wat ervaring met “samen bouwen” vooraf gaat. John en Freddy van Arnhem, de initiatiefnemers, hebben namelijk al eerder samen met een groep mensen een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opgezet en gerealiseerd: de Stichting Drijf in Lelystad met als resultaat acht drijvende woningen in de nieuwe wijk De Warande. Zij hebben, samen met vier buren, ook “drijvers van het eerste uur” op 27 september 2020 een eerste aanzet gegeven tot dit project.

Even uitleggen: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van bouwen, waar burgers zelf, eventueel onder leiding van een projectbegeleider, bepalen hoe, met wie en tegen welke kosten zij samen hun woningen en hun directe woonomgeving vorm geven.

Wij willen dus via ons project “WoonAnders Lelystad” samen met anderen, bij voorkeur in de nieuwe wijk De Warande zelfsturend een woonvorm realiseren waarin gemeenschapszin, diversiteit en duurzaamheid de centrale thema’s worden. Het realiseren van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is een essentiële voorwaarde. Daardoor wordt leefruimte gedeeld die uitlokt tot het tot stand brengen van verbinding met elkaar. Bovendien kan die gemeenschappelijke ruimte een brugfunctie vervullen in het realiseren van verbinding met de buurt, bijvoorbeeld door buurtactiviteiten te organiseren of te huisvesten.
Het is de wens om klein te beginnen: minimaal 25 woningen en een uitloop naar maximaal 50. Dat minimumaantal is nodig omdat een kleiner aantal zowel voor de gemeente als voor de bouwers als voor ons niet aantrekkelijk, lees: te duur wordt.
Duurzaam bouwen, met aandacht voor de klimaataspecten (!) , het liefst energieneutraal en zeker levensloopbestendigheid zijn wensen die in deze tijd bijna vanzelfsprekend zijn. Dan lijkt het logisch om de mogelijkheid te bieden om samen drijvend te wonen, op palen of op het land; je zou het bijna “ amfibisch wonen” kunnen noemen. “Wonen op de grens van land en water” past daar als motto uitstekend bij en bovendien past dit in het Flevolandse en Lelystadse landschap!
En in welk tijdsbestek zal dit project gerealiseerd moeten zijn? De gedachten daarover behelzen een tijdsperiode van 5 jaar…

We hadden echter de Corona pandemie als struikelblok; deze verhinderde dat de inmiddels 15 belangstellende huishoudens bijeen konden komen om samen verder invulling te geven aan het idee. We wilden echter wel het proces gaande houden. Daartoe waren een aantal zaken van belang.
Ten eerste moest er een (voorlopig)bestuur komen. Dat werd gevormd door bereidwilligen uit de kring… Freddy en John van Arnhem en Peter Stuart gaven aan de kar voorlopig te willen trekken. Dat bestuur was nodig omdat er:
Ten tweede, contact gelegd moest worden met de Gemeente Lelystad om in overleg een locatie te vinden voor het realiseren van ons project. Dat leidde uiteindelijk tot een schriftelijke intentieverklaring. Een formele intentieovereenkomst bleek voor de gemeente nog een brug te ver: zij wilde zich nog niet vastleggen vanwege de (toen nog) onzekere bouwplannen in de Warande..
En ten derde er een rechtsvorm voor de CPO gekozen moest worden: stichting of vereniging. Wij, de initiatiefnemers, hebben gekozen voor de Stichtingsvorm omdat de gemeente die vorm voorschrijft voor CPO’s waarmee zij wenst te werken en omdat in de beginfase een stichting een snellere besluitvormingsprocedure kent. We kunnen in een later stadium eventueel alsnog kiezen voor een andere rechtsvorm.

De Stichting WoonAnders Lelystad is sinds 11 december 2020 een feit; zij is ondergebracht bij Notaris Hak & ReinVos en inmiddels ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 81175272. En er is inmiddels ook een heuse zakelijke bankrekening geopend bij de TriodosBank.

Het (inmiddels) stichtingsbestuur is het jaar 2021 binnengestapt met een heuse projectbegeleider: Alex Sievers van BeyondNow uit Utrecht. Hij voldeed met zijn bureau het beste aan onze voorwaarden. Wij waren erg onder de indruk van de wijze waarop dit bureau hun projecten heeft begeleid en we waren erg gecharmeerd van de manier waarop zij in hun bouwvisie denken over de relatie tussen klimaatverandering – wonen – woonomgeving. Kijk maar eens op hun website!
Bovendien heeft één van de belangstellenden, Marie-José, een virtueel kennismakingsronde langs alle belangstellende huishoudens gemaakt. Dat leidde tot een eerste “profiel” van onze “doelgroep”, waardoor we, samen met Alex, de eerste van een reeks Zoombijeenkomsten met alle belangstellenden hebben georganiseerd.

Tijdens deze Zoombijeenkomsten kwamen –naast een nadere kennismakingen- vooral de individuele beweegredenen en verwachtingen mbt het project WoonAnders Lelystad aan de orde. Aan de hand van een -vooraf gemaakte- keuze uit een groot aantal waarden werd geluisterd naar de argumentatie van de deelnemers en spraken we over gemeenschappelijke voorkeuren. Om een aantal veel gehoorde (kern)waarden en toelichtingen te benoemen: in harmonie met jezelf en met de omgeving wonen en leven; een gezonde balans tussen privé en collectief; diversiteit maakt het mogelijk veel van elkaar te leren; burenhulp zonder verplichting maakt het leven aangenamer; variatie in bewoners, in omvang van de woningen, in huur- en koopwoningen weerspiegelt de samenleving waarin we wonen; samen dingen doen verbindt en verrijkt. In samenhang met de omgeving: passend in het Flevolandse landschap, op de grens van water en land. Bijzonder: door duurzamer te bouwen dan vanuit het huidige Bouwbesluit vereist, kunnen we zorgen voor een mooiere en betere wereld. Waarin humor van groot belang is om de zwaarte van het leven, dat je soms raakt, te nuanceren!

Zo spraken we af dat de volgende drie kernwaarden:
– Gemeenschapszin
– Diversiteit
– Duurzaamheid
passend zijn bij de ambities van “WoonAnders Lelystad”.

Tijdens de tweede Zoombijeenkomst hebben we de vraag beantwoord: hoe presenteren we ons aan de gemeente Lelystad en hoe maken we ons project onder een breder publiek bekend. Daartoe kregen we van onze procesbegeleider Alex een opdracht mee:
– Hoe vertaal je de drie waarden in woningen en woonomgeving?
– Zoek, bijvoorbeeld op het internet, beelden die je erg aanspreken als het gaat om wonen.
Op onze site, die inmiddels door Rob, één van onze belangstellenden, werd ontwikkeld, treft u ook een collage hiervan aan.

Tijdens een tweede gesprek met de Gemeente Lelystad hebben we onze ambities gedeeld. Dat leidde ertoe dat we met de belangstellenden spraken over de omvang (25 a 50 wooneenheden), over de soort woningen (zowel koop- als -indien mogelijk- huurwoningen) over de leeftijdscategorie deelnemers (ouderen, maar ook jongeren en gezinnen, alleenstaand en samenwonend). Een afspiegeling van de samenleving streven we dus na. We zullen WoonAnders Lelystad tzt dus ook tijdens een PR-moment op deze wijze presenteren aan het grotere publiek.

Inmiddels heeft het bestuur een aantal excursie georganiseerd en hebben alle (deelnemende) belangstellenden elkaar ook echt kunnen ontmoeten. “Geworteld Wonen” in Rijswijk heeft ons heel wat mooie informatie opgeleverd. Op de site www.warmoestuin.nl en op de site www.beyondnow.nl kan je meer informatie over dit mooi project lezen. Op onze eigen site tref je bij onze Nieuwsbrieven onze indrukken en leerpunten aan en kan je ook wat foto’s bekijken. In Zwolle bezochten we de eerste Knarrenhof van Nederland.
Een aantal andere uitstapjes in den lande om van gelijksoortige CPO’s ervaringen uit te wisselen en te leren, zijn in ontwikkeling.
Samen met een tweetal nieuwe CPO’s in Lelystad proberen we nu (november 2021) de Gemeente te bewegen echt werk te maken van de uitspraken die zij in bouwbeleidsstukken doet: het ondersteunen van initiatieven van burgers (bv verenigd in CPO’s) om hun (toekomstbestendige) woonwensen te realiseren.

Het lijkt ons goed om er op te wijzen dat het er in de eerste fase vooral om gaat elkaars mogelijkheden, ideeën en wensen te inventariseren en zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Pas in een later stadium zal er een grotere (ook een financiële) verplichting liggen op deelname in het project. Voor de mensen die verder met elkaar willen, natuurlijk.

Wilt u zelf meer lezen over alternatieve woonvormen? Dan is het inspiratie- en doeboek “Woondromen 55+” een fijn boek om geïnformeerd te raken en verder mee te werken. En niet alleen voor 55-plussers! Je kan het boek van Kees Penninx en Yvonne Witter o.a. bestellen op de site van www.ActivAge.nl , bij Bol.com of bij Managementboek.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze welkomstbrief nog vragen of opmerkingen, maak dan gebruik van het contactformulier.

Is je belangstelling gewekt? Laten we dan nader kennismaken!
Vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen contact met je op!

Next Post