Welkomstbrief

In deze welkomstbrief willen wij ons graag even voorstellen en u een kort overzicht geven van de gebeurtenissen sinds de start van het project. Wij hopen u middels deze brief  “een beetje bij te praten”, zodat u zo weinig mogelijk informatieachterstand heeft. De hoop is er namelijk nog steeds op gevestigd binnen korte tijd een echte bijeenkomst met alle belangstellenden te organiseren. Tja, Corona maakt het ons nog steeds lastig…

Het is goed om te weten dat aan dit project al heel wat ervaring met “samen bouwen” vooraf gaat. John en Freddy van Arnhem, de initiatiefnemers, hebben namelijk al eerder samen met een groep mensen een bouwproject opgezet en gerealiseerd: de stichting Drijf in Lelystad met als resultaat acht drijvende woningen in de nieuwe wijk De Warande. Zij hebben, samen met vier buren, ook “drijvers van het eerste uur” op 27 september 2020 een eerste aanzet gegeven tot dit project.

WoonandersLelystad
Het idee is om samen met anderen, bij voorkeur in de nieuwe wijk De Warande zelfsturend een woonvorm te realiseren waarin gemeenschapszin, diversiteit en duurzaamheid de centrale thema’s worden. Het realiseren van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is een essentiële voorwaarde. Daardoor wordt leefruimte gedeeld die uitlokt tot het tot stand brengen van verbinding met elkaar. Bovendien kan die gemeenschappelijke ruimte een brugfunctie vervullen in het realiseren van verbinding met de buurt, bijvoorbeeld door buurtactiviteiten te organiseren of te huisvesten.
Het is de wens om klein te beginnen: minimaal 15 woningen en een uitloop naar maximaal 50. Dat minimumaantal is nodig omdat een kleiner aantal zowel voor de gemeente als voor de bouwers niet aantrekkelijk, lees te duur wordt.
Duurzaam bouwen, met aandacht voor de klimaataspecten (!) , het liefst energieneutraal en levensloopbestendigheid zijn wensen die in deze tijd bijna vanzelfsprekend zijn. Dan lijkt het logisch om de mogelijkheid te bieden om samen drijvend te wonen, op palen of op het land; je zou het bijna “ amfibisch wonen” kunnen noemen. “Wonen op de grens van land en water” past dan uitstekend bij en in het Flevolandse en Lelystadse landschap!
Gegeven de wens tot levensloopbestendigheid is de nabijheid van de drie A’s: Arts, Apotheek en AH (of bv Deen, natuurlijk) een belangrijke voorwaarde.
En in welk tijdsbestek zal dit project gerealiseerd moeten zijn? De gedachten daarover behelzen een tijdsperiode van 5 jaar…

De initiatiefgroep kan natuurlijk geen verdere invulling geven aan de inhoud van het project. Daarover zullen de potentiële deelnemers samen moeten spreken. Het was dan ook de bedoeling om een eerste oriëntatiebijeenkomst te organiseren met belangstellenden die we gaandeweg het derde kwartaal van 2020 mochten noteren. Helaas kon die bijeenkomst niet plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen waar wij ons aan wensten te conformeren.

We wilden echter wel het proces gaande houden. Daartoe waren een aantal zaken van belang.
Ten eerste moest er een bestuur komen. Dat werd gevormd door bereidwilligen uit de kring… Freddy en John van Arnhem en Peter Stuart gaven aan de kar voorlopig te willen trekken. Dat bestuur was nodig omdat er:
Ten tweede , er werd contact gelegd met de vertegenwoordiger van de Gemeente Lelystad: Sander Werensteijn, jurist van de afdeling grond- en bouwzaken. Dat contact was indertijd gelegd omdat de wijze waarop ons project gerealiseerd zal worden als CPO. Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een erkende bouwvorm waarin particulieren collectief opdrachtgever zijn (en niet bv een woningbouwvereniging, of een projectontwikkelaar). Dat heeft als grote voordeel dat je samen met anderen je woonwensen kunt realiseren: het soort woning, de indeling, de grootte, de woonomgeving, etc.
De gesprekken met Sander hebben er onder andere toe geleid dat de Gemeente Lelystad ons een schriftelijke intentieverklaring heeft verstrekt. Dat is nog niet zo formeel als een intentieovereenkomst; daarvoor is het –gegeven de staat van de bouwplannen in de Warande en die van ons- nog niet het juiste moment. Met zo’n overeenkomst zou de Gemeente namelijk vastleggen dat zij een stuk water en grond reserveert voor het CPO. Dat zal echter in de praktijk afhangen van de bouwplannen in Deelplan 1 en de later te ontwikkelen deelgebieden in De Warande. Wel vormt deze intentieverklaring , samen met een verenigings- of stichtingsstatuut, een goed uitgangspunt voor de aanvraag van een startsubsidie. Daarmee kunnen we de eerste opstart- en begeleidingskosten financieren.
En ten derde er een rechtsvorm voor de CPO gekozen moest worden: stichting of vereniging. Een vereniging kent leden en kiest uit haar leden een bestuur die voor haar handelen verantwoording aflegt aan de leden. Een stichting kent geen leden, wel begunstigers en een bestuur (in eerste instantie vaak gevormd door de initiatiefnemers van de stichting). Dat bestuur handelt naar eigen bevindingen in overeenstemming met de vastgelegde doelstellingen. En legt verantwoording af middels verslaglegging. Wij hebben gekozen voor de Stichtingsvorm omdat de gemeente die vorm voorschrijft voor de CPO’s waarmee zij wenst te werken en omdat in de beginfase een stichting een snellere besluitvormingsprocedure kent.

De Stichting WoonandersLelystad is sinds 11 december 2020 een feit; zij is ondergebracht bij Notaris Hak & ReinVos en inmiddels ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 81175272. Lekker formeel!
En toen was ook de weg open voor het aanvragen van een zakelijke bankrekening bij TRIODOS.

Via nieuwsbrieven hebben wij alle belangstellenden op de hoogte gehouden van de genomen besluiten en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Jammer natuurlijk, dat een fysieke bijeenkomst nog steeds niet te organiseren viel.

Echter: Voor het einde van het kalenderjaar 2020 hebben we nog twee belangrijke mijlpalen bereikt.
Ten eerste hebben wij Marie-Jose Terpstra bereid gevonden om namens het bestuur een telefonische kennismakingsronde langs de 34 belangstellenden (stand van 3 januari) te organiseren. Dat was nodig om de contacten tussen (voorlopig) bestuur en belangstellenden vice versa warm te houden en vooral om een manier te vinden waarop we elkaar leren kennen. Marie-Jose heeft namelijk namens ons aan alle belangstellenden gevraagd naar de redenen van hun belangstelling voor het project, hun hobby’s, kennis en deskundigheden en of die kennis op een of andere wijze ingezet kan worden voor ons doel.
Voorts hebben wij onze zoektocht naar een geschikte procesbegeleider kunnen afronden. We hadden een aantal eisen waaraan een procesbegeleider zou moeten voldoen: kennis hebben van of op de hoogte zijn met de situatie in Flevoland/Lelystad, vraag gestuurd kunnen werken, ervaring hebben met PCO’s en woongroepen.
Wij hebben na gesprekken met een drietal kandidaten gekozen voor het adviesbureau BeyondNow uit Utrecht om ons als procesbegeleider terzijde te staan. Alex Sievers, mede-eigenaar van BeyondNow, is onze projectbegeleider. Wij waren erg onder de indruk van de wijze waarop zij hun projecten hebben begeleid en erg gecharmeerd van de manier waarop zij in hun bouwvisie denken over de relatie tussen klimaatverandering – wonen – woonomgeving. Op 14 januari 2021 hebben we een eerste gesprek met Alex in het kader van de begeleiding van ons project gehad. We willen jullie tippen om op de site van Beyond Now wat rond te neuzen en aldus meer te weten te komen over het bureau, de diverse projecten van BeyondNow en over Alex!

Samen met Alex zijn we in het nieuwe jaar aan de slag gegaan om vorm te geven aan een serie digitale bijeenkomsten met alle belangstellenden. Helaas was het nog niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten. We hopen dat we die fysieke ontmoeting in het tweede kwartaal wel kunnen organiseren.
Tijdens de eerst twee Zoombijeenkomsten kwamen –naast een nadere kennismakingen- vooral de individuele beweegredenen en verwachtingen m.b.t. het project WoonandersLelystad aan de orde. Ongeveer twintig “huishoudens” deden aan de twee sessies mee. Aan de hand van een -vooraf gemaakte- keuze uit een groot aantal waarden werd geluisterd naar de argumentatie van de deelnemers en spraken we over gemeenschappelijke voorkeuren. Om een aantal veel gehoorde (kern)waarden en toelichtingen te benoemen: in harmonie met jezelf en met de omgeving wonen en leven; een gezonde balans tussen privé en collectief; diversiteit maakt het mogelijk veel van elkaar te leren; burenhulp zonder verplichting maakt het leven aangenamer; variatie in bewoners, in omvang van de woningen, in huur- en koopwoningen weerspiegelt de samenleving waarin we wonen; samen dingen doen verbindt en verrijkt. In samenhang met de omgeving: passend in het Flevolandse landschap, op de grens van water en land. Bijzonder: door duurzamer te bouwen dan vanuit het huidige Bouwbesluit vereist, kunnen we zorgen voor een mooiere en betere wereld. Waarin humor van groot belang is om de zwaarte van het leven, dat je soms raakt, te nuanceren!

Zo spraken we af dat de volgende drie kernwaarden:
● Gemeenschapszin
● Diversiteit
● Duurzaamheid
passen bij de ambities van ons project “WoonandersLelystad”.

Tijdens de tweede Zoombijeenkomst wilden we de vraag beantwoorden: hoe presenteren we ons aan de gemeente Lelystad en hoe maken we ons project onder een breder publiek bekend. Daartoe kregen we van onze procesbegeleider Alex een opdracht mee:
● Hoe vertaal je de drie waarden in woningen en woonomgeving?
● Zoek, bijvoorbeeld op het internet, beelden die je erg aanspreken als het gaat om wonen.
In de bijlage treft u een collage aan van deze beelden.

Op 9 maart hebben we een tweede gesprek gevoerd met de Gemeente Lelystad. Tijdens die gesprekken hebben we onze ambities gedeeld, die wij tijdens de Zoombijeenkomsten samen met de belangstellenden hebben geformuleerd. Dat leidt tot een vervolg op het moment dat er een aanduiding is over de na te streven omvang van het project. Dat vraagt om het organiseren van een PR-moment waarop we onze plannen met een groter publiek delen en de nieuwe belangstellenden ook kunnen betrekken bij de planvorming. Dat gaat op korte termijn gebeuren…

We zullen dan vragen moeten beantwoorden als:
● voor welke leeftijdsgroep(en) is het project bedoeld?
● worden het uitsluitend koopwoningen (of huurwoningen) , of kiezen we voor een mengvorm (gedeeltelijk koop-, vrije sector huur- en/of sociale huurwoningen?). Dat zal ook de beheervorm uiteindelijk bepalen.
● willen we ook ruimte reserveren voor mensen met een beperking?
-etc.

Inmiddels heeft het bestuur een tweetal excursies georganiseerd en hebben alle (deelnemende) belangstellenden elkaar ook een eerste keer kunnen ontmoeten.
Het eerste uitstapje naar “Geworteld Wonen” in Rijswijk heeft ons heel wat mooie informatie opgeleverd. Het betreft daar een groot open wooncarré, bestaande uit een appartementencomplex en drie “rijen” wooneenheden om een hele grote gemeenschappelijke groenvoorziening heen. Hier is gekozen voor een heel gevarieerde leeftijdsopbouw, van jong tot oud. Op de site www.warmoestuin.nl en op de site www.beyondnow.nl kan je meer informatie over dit mooi project lezen.
Een tweede bezoek vond plaats bij het eerste Knarrenhof in Nederland: Zwolle. Daar is gekozen voor een totaal andere opzet: een tweetal woonvierkanten, gescheiden door een straatje met daaraan oa gelegen de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Hier is gekozen voor een leeftijdsopbouw vanaf 5o jaar. Zie ook op de site www.aahof-zwolle.com .
Op onze eigen site (die binnenkort “in de lucht gaat”) tref je bij onze Nieuwsbrieven onze indrukken en leerpunten aan en kan je ook wat foto’s bekijken.
Een aantal andere uitstapjes in den lande om van gelijksoortige CPO’s ervaringen uit te wisselen en te leren zijn in ontwikkeling.

Het lijkt ons goed om er op te wijzen dat het er in de eerste fase vooral om gaat elkaars mogelijkheden, ideeën en wensen te inventariseren en zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Pas in een later stadium zal er een grotere verplichting liggen op deelname in het project. Voor de mensen die verder met elkaar willen, natuurlijk. Wij hopen op een kleurrijke, creatieve en elkaar stimulerende groep!

Wilt u zelf meer lezen over alternatieve woonvormen? Dan is het inspiratie- en doeboek “Woondromen 55+” een fijn boek om geïnformeerd te raken en verder mee te werken. En niet alleen voor 55-plussers! Je kan het boek van Kees Penninx en Yvonne Witter oa. bestellen op de site van www.ActivAge.nl , bij Bol.com of bij Managementboek.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, stuur ze via het contactformulier. We zien uit naar een nadere kennismaking met u!

Medio juni 2021
namens het bestuur van de Stichting WoonandersLelystad
Peter Stuart